Disclaimer

Onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ebookproductie en/of de auteur van het gepubliceerde werk is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Ebookproduction.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Ebookproduction.com is een website van Vior Webmedia. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Ebookproduction.com, is het mogelijk dat de informatie die op Ebookproduction.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Ebookproduction.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Ebookproduction.com. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Ebookproduction.com verkregen is. Ebookproduction.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in de publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het aanschaffen van via Ebookproduction.com verkregen publicaties. De publicaties op Ebookproduction.com worden continue aangevuld en eventuele wijzigingen mogen, indien noodzakelijk, te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door Ebookproduction.com alsmede de auteurs.